Hallituksen esitys opiskeluoikeuden eväämisestä puutteellinen

Ajankohtaista 10:50

 Lakiesitys koskee säännöksiä, joiden perusteella opiskelijalta voidaan tietyissä tilanteissa peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Jos opiskelija on rikoksesta epäiltynä, häneltä voitaisiin esitutkinnan ja syytteen käsittelyn ajaksi pidättää oikeus opiskeluun. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä opiskelijoiden huumausainetestauksesta. Lakiin liittyy myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä kurinpitoon liittyvä menettely, arkaluonteisten tietojen käsittely ja tietojensaantioikeudet. Laki koskee ammatillista koulutusta, ammatillisesta aikuiskoulutusta sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakia.

SDP:n sivistysvaliokunnan vastaavan, kansanedustaja Tuula Peltosen mielestä alaikäisten lasten ja potilaiden suojelu sekä liikenteen ja asiakaspalvelun turvallisuuden varmistaminen ovat tärkeitä ja kannatettavia asioita.

– Lain valmistelu on kuitenkin lähtenyt väärästä painopisteestä. Mielestämme olisi pitänyt enemmän miettiä, missä muodossa opiskelijalla olisi myös mahdollisuus jatkaa opintoja, kun nyt keskitytään opinto-oikeuksien suoraan peruuttamiseen. Emme haluaisi evätä keneltäkään opiskelumahdollisuutta vaan sen sijaan tarkastella käytännön työn suorittamisen mahdollisuuksia, kun työhön lähdetään opintojen jälkeen tai harjoitteluvaiheessa.

Mielestämme pääpaino olisikin pitänyt olla tehostetulla tuella ja opinto-ohjauksella heti opintoihin haettaessa.

– Ehdotimme avuksi kuuden kuukauden koeaikaa, jolloin mahdollinen soveltumattomuus käytännön työn kannalta voitaisiin huomioida ja tehdä sitten tarvittavat muutokset opintoihin, sanoo Peltonen. 

Esityksessä liittyy erityisiä ongelmia opiskelijaksi ottamisen esteisiin syrjintäkiellon näkökulmasta muun muassa vammaisilla henkilöillä sekä soveltuvuuden arviointiin ja opiskeluoikeuden peruuttamiseen syrjäytymisriskin kasvaessa.  Lisäksi julkisuuden ja tietojensaantioikeuden osalta opiskelijoiden oikeusturvan suojelemiseen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. 

– Lakiehdotus olisi palautettava uudelleen valmisteluun ja käsittelyyn ensi vaalikaudella. Sivistysvaliokunta teki muutoksia hallituksen esitykseen, mutta valitettavasti valiokunnalle ei jäänyt riittävästi aikaa perehtyä kaikkiin muutosvaatimuksiin. Emme ymmärrä hallituspuolueiden kiirettä; lakiesityksen kunnollinen valmistelu tarvitsee paljon enemmän aikaa, kuin mitä vaalikaudesta on jäljellä. Kyseessä on hyvin merkittävä yksilönoikeuksiin puuttuminen ja esitys sisältää runsaasti valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia, toteaa Peltonen.