Feldt-Ranta: Människorna och servicen först

Ajankohtaista 21:00

I samband med kommunreformen har ord som tvång, rädsla, hot och nedläggning använts. Det finns ingen orsak att skrämma folk på det här sättet.
 
– Om kommunreformens målsättningar råder en bred politisk enighet. Meningsskiljaktigheterna har att göra med strukturer, förvaltning, kommungränser och tidtabeller. De är viktiga delar av reformen, men ur kommuninvånarnas synvinkel är de inte skrämmande, betonade Maarit Feldt-Ranta i sitt gruppanförande under interpellationsdebatten.
 
Grunden för välfärdssamhället i Finland utgörs fortsättningsvis av starka primärkommuner. Kommunreformens målsättningar är en livskraftig, funktionsduglig och enhetlig kommunstruktur samt en fungerande och täckande servicestruktur, som tryggar tillgången till service av hög kvalitet i hela landet.
 
– Starka primärkommuner som baserar sig på pendlingsområden utgjorde utgångspunkten för kommun- och servicestrukturprojektet och det hade en bred politisk enighet uppbackning, påminde Feldt-Ranta.
 
– Vi hoppas även i fortsättningen på att partierna kan enas och har förmågan att höja blicken från politiska konstellationer. Finländarnas rätt till kommunservice av hög kvalitet och demokratiska påverkningsmöjligheter måste prioriteras när beslut fattas. Det är också viktigt att en öppen dialog förs mellan staten och kommunerna, påminde Feldt-Ranta.
 
Kommunens huvudsakliga uppgift är bl.a. att ordna dagvården, utbildningen samt social- och hälsovårdsservicen. Dessutom är en stark primärkommun en konkurrenskraftig arbetsgivare. Den kan också hantera servicemarknaden bättre än en kommun, som är tvungen att böja sig under marknadskrafternas godtycke.
 
Att stärka närdemokratin är en väsentlig del av kommunreformen. Målsättningen är att reformen ska godkännas i den egna kommunens fullmäktige, där demokratiskt valda ledamöter beslutar om kommunens ärenden. På många håll i landet har beslutsfattandet utlokaliserats till samkommuner och nu är det dags att återinföra det i demokratiskt regi, tillbaka till kommunerna.