Eloranta ja Gustafsson: Hallitus unohtanut ammatillisen koulutuksen

Ajankohtaista 14:07

Toimistotöitä sydämälle

Sivistysvaliokunnan sd-kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Jukka Gustafsson ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen ammatillisen koulutukseen kohdistuneiden säästöjen vaikuttavuuden arvioinnista. Edustajat ovat huolissaan ammatillisen koulutuksen asemasta ja tulevaisuudesta. Viime kausien säästöjen lisäksi hallitus on nyt leikkaamassa ensi vuodesta lähtien 190 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta.

– Huolestuttavinta tässä säästövimmassa on se, että rahat viedään jo ensi vuonna, mutta ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö uudistetaan vasta vuonna 2018, Eloranta painottaa.

Käsitellessään hallituksen esitystä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta vuonna 2014 sivistysvaliokunta korosti, että ”koulutukseen on suunnattu monin eri tavoin ja eri aikoina valtionrahoituksen vähennyksiä siten, että koulutuksen rahoituksen kokonaisuus on jäänyt säästötoimenpiteiden tosiasiallisten vaikutusten osalta epäselväksi”.

Ihmetystä herättää miksi eduskunnan edellyttämän selvitystyön ulkopuolelle jää ammatillinen koulutus, johon hakeutuu yli puolet koko nuorisoikäluokasta. Kevään 2016 yhteishaussa 56 % ensisijaisista hakijoista haki ammatilliseen koulutukseen. Näin ollen sivistyksellisten oikeuksien seuranta jää toteutumatta ikäluokan toisen puolen osalta ja samalla ammattiin opiskelevat nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan lukiossa opiskelevien kanssa.

– Näin toimien OKM toimii samalla eduskunnan tahdon vastaisesti, Gustafsson huomauttaa.

Hyväksyessään kyseiset rahoituslait eduskunta edellytti, että ”hallituksen tulee seurata tarkoin säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia opetus- ja kulttuuritoimeen liittyvien sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jos etenkin nuorten ihmisten tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta heikkenevät”.  Eduskunta myös edellytti, että hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti eduskunnan edellyttämän selvitystyön Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) tehtäväksi. OKM:n kirjeen mukaisesti Karvi tekee selvityksen sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta OKM:n Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialalla. Selvitys kattaa kuitenkin vain esi- ja perusopetuksen liitännäisine toimintoineen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön. Ammatillinen koulutus jää opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan Karvin selvityksen ulkopuolelle.

– Tätä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Ammatillisen koulutuksen laatu ja saavutettavuus maassamme on turvattava. Sen vuoksi koko toisen asteen sekä lukion että ammatillisen koulutuksen tulee olla arvioinnin ja seurannan kohteena, vaativat Eloranta ja Gustafsson.