Eduskuntaryhmän lausunto puhemiesneuvostolle kansalaisaloitteen käsittelystä

Ajankohtaista 09:28

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää kansalaisaloitetta hyvänä ja kansanvaltaa tukevana välineenä saattaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja kansalaisten tärkeiksi katsomia asioita eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloitteen ja myös eduskunnan legitimiteetin kannalta on tärkeää, että kansalaisaloitteet käsitellään eduskunnassa asianmukaisesti ja riittävän perusteellisesti.

Kansalaisaloitteet tulevat todennäköisesti olemaan varsin erityyppisiä ja ne voivat koskea melkeinpä mitä tahansa lailla säädettävää asiaa. Lisäksi aloitteiden tekninen valmistelutaso vastannee vain harvoin hallituksen esitysten valmistelutasoa. Näistä seikoista seuraa, että erilaiset aloitteet on hyvä käsitellä eri tavoin. Valiokunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, ryhtyykö se käsittelemään kansalaisaloitetta, miten sitä käsitellään sekä sen käsittelyaikataulusta.

Kansalaisaloitteiden asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että kansalaisaloitteiden käsittelystä annettavassa ohjeistuksessa olisi syytä pitää lähtökohtana sitä, että aloitteet tulevat valiokunnan käsittelyyn, ellei se perustellusta syystä ole ilmeisen tarpeetonta. Koska kansalaisaloite voidaan jättää eduskunnalle milloin tahansa, aloitteen käsittelylle valiokunnassa ei voida antaa sitovaa määräaikaa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa, että valiokunnan olisi kahden kuukauden määräajassa täysistunnossa ilmoittamisen jälkeen ilmoitettava, milloin aloite otetaan käsittelyyn valiokunnassa, ja mihin toimenpiteisiin valiokunta aloitteen käsittelyssä ryhtyy. Valiokunnan tulisi joka tapauksessa reagoida kansalaisaloitteen johdosta kohtuullisessa ajassa ja osaltaan saattaa käsittely päätökseen viimeistään vaalikauden loppuun mennessä.