Asumisen ikääntymiseen suunnattuja resursseja käytettävä ikäihmisten kotona asumisen edistämiseen

Ajankohtaista 10:27

Asunto-ja viestintä ministeri Krista Kiurun mukaan asumis- ja elinoloilla on suuri merkitys ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Asunnon ja asuinrakennuksen esteet ja huono toimivuus lisäävät monenlaisia asumisen riskejä. Niitä ovat esimerkiksi tapaturmat ja onnettomuudet. Kotona asuvista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu kerran vuodessa. Osa kaatumisista johtaa luunmurtumiin ja muihin vakaviin vammoihin.

Kiuru kertoo, että olemassa olevan asuntokannan korjaaminen ikääntyneiden tarpeita vastaavaksi on keskeinen kysymys heidän kotona asumisen tukemisessa palvelujen ohella. Keinoina ovat esimerkiksi hissirakentaminen, asuntojen korjaamisen edistäminen sekä rakennuskannan ja asuinympäristön esteettömyyden ja turvallisuuden parantaminen. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelussa. Ohjelma tulee osaltaan edistämään tämän väestönosan elinoloja hyvinvointia.

– Kotona asuminen on ikääntyneiden oma toive ja myös yhteiskunnan kannalta tärkeä asia. Iäkäs ihminen, vaikka hänen toimintakykynsä olisi heikentynyt, voi kyetä toimimaan itsenäisesti hyvässä ympäristössä ja hänelle sopivien apuvälineiden avulla. Siksi asuminen ja asuinympäristöt ovat keskeinen tekijä ikäihmisen arjen hyvinvoinnissa ja edistävät näin terveyden ylläpitämistä, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Tähän liittyy myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen, sillä yksinäisyys ja turvattomuus ovat suuria ikäihmisten kokemia ongelmia. Yhteisöllisyyttä voidaan esimerkiksi edistää tarjoamalla yhteistiloja asuinrakennuksissa ja asuinalueilla erilaiseen toimintaan niin ikääntyneille kuin muillekin väestöryhmille.

Ikääntyneiden asumisessa on kyse isosta haasteesta. Tällä hetkellä yli 65-vuotaita on maassamme yli miljoona. Vuonna 2030 ryhmään kuuluu noin 1,5 miljoonaa ihmistä, eli useampi kuin joka neljäs suomalainen. Siksi tarvitsemme valtion ja kuntien panostusta tässä kysymyksessä, ministeri Kiuru painottaa.

– Valtionosuusjärjestelmää ollaan kehittämässä niin, että se ottaa huomioon ikääntymisen aiheuttamat muutokset palvelutarpeissa ja kuntien huoltosuhteen. Siksi kuntien on jatkossa käytettävä ikääntymiseen suunnattuja resursseja erityisesti ikäihmisten kotona asumisen edistämiseen.

– Näin voitaisiin kannustaa kuntia parantamaan tämän väestöryhmän elinoloja ja samalla edistää yhteistä asiaa. Valtio on osaltaan esimerkiksi priorisoinut avustuksissaan hissirakentamista sekä vammaisten ja vanhusten asuntojen korjaamista.