Antti Rinne: Vain kasvu pelastaa hyvinvointivaltion

Ajankohtaista 07:40

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne esitteli SDP:n puoluehallituksen kokouksessa kasvupolitiikan linjauksia. Puheessa linjattiin laajalti sosialidemokraattien talouspolitiikkaa erityispainopisteenä taloudellinen kasvu.

– Kestävän ja työllistävän kasvun aikaansaaminen on loppuvaalikauden ja eduskuntavaalien jälkeisen ajan tärkein tehtävä. Nykyisen kaltaisen erittäin hitaan kasvun pitkittyminen uhkaa suomalaisen hyvinvointivaltion kestävyyttä. Julkisen talouden tasapainottaminen onnistuu kestävällä tavalla vain kasvun nopeuttamisen kautta.

Sosialidemokraattien kasvuun tähtäävä talouspolitiikka rakentuu viidelle kokonaisuudelle: viennin vahvistamiselle, kasvuinvestointien lisäämiselle, erityisesti pienten yritysten toimintaedellytysten parantamiselle, rakenteellisten uudistusten jatkamiselle sekä pysyviä säästöjä tuoville julkisen talouden sopeutustoimille. Osana talouden tasapainotusta Suomi tarvitsee kattavan palkkaratkaisun.  

– Suomea ja Eurooppaa vaivaa erityisesti kysyntälama. Tästä ei nousta ilman aktiivista valtiota, sen toiminnan mahdollistamia yksityisiä ja julkisia investointeja sekä vahvoja kannusteita liiketoimintaympäristön parantamiseen. Markkinavoimat tai niille antautuminen eivät nosta Suomea tai Eurooppaa taantumasta.

Rinne esitteli laajalti viennin kehitysmahdollisuuksia – globaaleihin megatrendeihin kiinnittyminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisten korkean osaamisen tuotteiden ja palveluiden viennille. Ilmastonmuutoksen torjunta, puhtaan energian, ilman ja veden ratkaisut, digitalisaatio ja kestävä yhdyskuntarakenne ovat vain muutamia aloja, joilla Suomi voi nousta globaaliin kärkeen. Tämä tosin vaatii vientiponnisteluiden ja valtion oman toiminnan, mm. t&k-panostusten markkinointiponnisteluiden ja yritysten kansainvälistymispalveluiden korostuneempaa suuntaamista näille aloille.

– Tarvitsemme uudenlaista yrittäjähenkistä valtiota, joka toimii päämäärätietoisesti uuden työn luomisen eteen. Suomi on liian pieni maa yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasetteluun. Tarvitsemme yhteispeliä ja yhteistyötä.  

Eräs keskeinen kysymys koskee ns. referenssimarkkinoiden luomista. Vientiä edistetään parhaiten ottamalla uusimpia innovaatioita käyttöön Suomessa julkisten hankintojen kautta. Rahoituksen kapeikot kasvavien ja ulkomaan markkinoille pyrkivien yritysten suhteen tulee poistaa. Julkisten investointien lisääminen on tärkeää pitkän aikavälin kasvutekijöiden vahvistamisen kannalta – näin erityisesti liikenteen ja asumisen kohdalla.

Erityinen huomio tulee asettaa pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Mikäli SDP on hallitusvastuussa tulevien vaalien jälkeen, tullaan yritysten ALV-velvollisuuden alarajaa nostamaan ja huojennusaluetta laajentamaan.  

SDP sitoutuu myös rakenteellisten uudistusten jatkamiseen ja säästötoimien toteuttamiseen tulevalla vaalikaudella.

– SOTE-uudistus, palveluiden digitalisointi, hallinnon uudistusten jatkaminen, kuntien kiinteistömenojen hillintä ovat esimerkkejä uudistuksista, joilla voidaan tavoitella tehokkuutta. 

– Säästöjäkin tullaan tarvitsemaan, koska kasvutoimien vaikuttavuus ottaa aikansa. Leikkauspolitiikalla ei kuitenkaan saada kasvua aikaan – pikemminkin päinvastoin.