Almqvist: Familjeminister behövs!

Ajankohtaista 10:00

Det sätt på vilket vi tar hand om våra barn och ungdomar är ett mått på samhällets moral. Av etiska och mänskliga skäl vill vi trygga barnens uppväxtvillkor och hälsa. Detta är en av grundpelarna i det välfärdssamhälle vi tillsammans byggt upp, enligt nordisk modell, och som vi vill och måste utveckla, säger riksdagskandidat Fredrik Almqvist

 
Vi bör förverkliga en politik som är bra för barnen, för de unga och för deras familjer. Riksdag och regernig skapar förutsättningar för att trygga barnens och ungdomarnas uppväxtvillkor.
 
Vi bör förbättra familjestöden, barnomsorgen, dagvården, hälsovården, skolan, utbildningen, arbetslivet, bostadspolitiken och samhällsplaneringen på ett sätt som skapar gynnsamma uppväxtvillkor och hjälper föräldrarna att stöda och skydda sina barn.
 
Det behövs bättre normer och riktlinjer för hur man med politiska åtgärder bäst garanterar en trygg barndom som främjar hälsa och goda levnadsvanor från spädbarnstiden till ung vuxen ålder. Förverkligandet av en bra barn- och ungdomspolitik måste samordnas. Det handlar om såväl förebyggande åtgärder som om behovsanpassat stöd, individuell hjälp och behövlig vård till barn, unga och deras familjer.
 
Brett samarbete har redan startats i Finland
Jag har haft möjligheten och fått förtroendet, att delta i arbetet med att utveckla den nuvarande regeringens program för att förbättra barn- och familjepolitiken i Finland. Det här arbetet är en fortsättning på de gemensamma strävanden vi tidigare gjort, ofta i samarbete med den tredje sektorns organisationer, som tex. Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund, för att öka förståelsen för barnens ungdomarnas och familjernas behov inom samhällets alla sektorer. 
 
Erfarenheterna från den nuvarande regeringens politikprogram visar, att det behövs en pådrivande och samordnade kraft på regeringsnivå. Vår politikprogramgrupp har gjort många bra förslag, men regeringen har inte vidtagit åtgärder.
 
Vi behöver en familjeminister, kanske ett familjeministerium
Det behövs en ministers auktoritet för att hävda och försvara barnens och barnfamiljernas behov gentemot kortsiktiga ekonomiska intressen och byråkratisk tröghet i olika ministerier. Genom samordning och bättre planering skulle familjepolitiken bli effektivare och resultaten bättre.
 
Vi bör allvarligt överväga huruvida det skulle vara ändamålsenligt att till ministerns stöd  grunda ett barn- och familjeministerium. Dessa förslag som jag gjort flere gånger sedan slutet av 1990-talet har nu fått stöd på hög nivå!
 
Långsiktigt samarbete för barnens och familjernas bästa
För att leda till bra resultat måste barn- och familjepolitiken förverkligas i samförstånd och med beaktande av långsiktiga perspektiv. Den trygghet och kontinuitet som behövs i detta arbete kan garanteras enbart genom ett förtroendefullt samarbete mellan olika politiska partier och andra intressegrupper.
På samma sätt som ett barn för sin utveckling behöver upplevelser av samspel och kontinuitet i trygga relationer, behöver familjepolitiken för att lyckas väl samarbete, kontinuitet och förutsägbarhet. Då känner unga mänskor den trygghet som behövs för att ta beslutet att skaffa sig barn och som är ett stort och nödvändigt stöd i föräldraskapet.
 
I samband med EU valet 2009 formulerade jag ett ”Familjepolitiskt program för Finlands och Europas barn och familjer” som du kan hitta på min hemsida www.fredrikalmqvist.fi